کاش تا خیمه ی سبزت برسد فریادم

من از آن روز که در بند توأم آزادم ...