با دعای مادرت از "کودکی" در "هیاتم"

"جان زهرا"تا دم مرگم نگه دارم"حسین"