شهدای زیادی برای حفظ اسلام جان عزیزشان را تقدیم کرده اند. بیایید با قلب و زبانمان حافظ راهشان باشیم.