بی قرار نباش

پدر اینگونه آرام خوابید تا دوباره عاشورا تکرار نشود...

فرزند چهارماهه شهید محمدابراهیم توفیقیان