یادمان باشد 

شهدا دلخسته ازدنیا نبودند

بلکه

دلبسته نبودند

اصل همینه که از همه چی بگذری و بروی

شهید محمد_اینانلو