دختر است دیگر ...

دلش برای پدر تنگ شده است ...

یا رقیه بنت الحسین