از جان خویش صرف نظر کرده ایم ما

خود را برای دوست سپر کرده ایم ما

این روزهای سرد زمستان شام را

با عشق زینب است که سر کرده ایم ما