‎کوچه ای گر بی نام شهید مانده 

این اسیر دنیا، منم که جا مانده

...

با سواران سواره میراندم

همه رفتند و من درماندم

...

گفتم اینجا رهایم نکنید

تنها نگذاریدم، سفر نکنید

...

تن بی روح را نمیخواهم

 قلب مجروح را نمیخواهم

...

من که اینجایم، پیکرم نه روح

 همرزم او، قلبی عاشق و مجروح

...

چه بگویم، قسم به ذات خدا

روح من، رفته است با شهدا

اردوی غواصی،جزیره قشم،سواحل خلیج همیشه فارس