شهید عزیزِ سرزمینم

تو مدافع_حرم شدی و

من مدافع_چادر خویش،

تا مبادا شرمنده خاندان علی شویم...

________ ✪✪✪ ________