احسان فتحی برادر شهید

در سینه شراره های غم میریزیم


خون، پای ورودی حرم میریزیم


گر پا بگذارید به صحن زینب


والله زمانه را بهم میریزیم


ما جلوه ای از یک غضب عباسیم


بر حرمت ناموس خدا حساسیم