راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده : 

 آب ، آتش ،


خاک ، هوا

آبی که از تو دریغ کردند
آتشی که در خیمه گاهت افتاد
خاکی که سجده گاه عاشقان و طبیب دردهاست
و هوایی که عمری ست افتاده در دلها
ترکیب این چهار عنصر میشود کــــــــربـلا


لایق پیاده روی اربعین می شوم آقا؟